Loading...
Module House Nízkoenergetické dřevostavby

Module House s.r.o.

Masarykova 42/80, Rudná
Czech Republic
IČO: 06188265, DIČ: CZ06188265
Bankovní spojení: UniCredit Bank 1226755005/2700
Datová schránka: 6hnkh36

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů a GDPR

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zpracování osobních údajů naší společností. Naše informace zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MODULE HOUSE s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, IČ: 06188265 (dále jen “MH“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů společností „MH“, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů MH. MH zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

MH zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje MH shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů MH:

Rozsah zpracování osobních údajů MH:

MH zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

Zdroje osobních údajů:

MH získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

MH vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a MH společností a také významně zefektivní poskytování služeb.

MH dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle MH zpracovávány také Zpracovateli MH, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů MH jsou zejména:

MH zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je MH technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje MH i od Zpracovatelů osobních údajů.

MH informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

MH poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že MH nebo smluvní Zpracovatel MH provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

MH vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.